Terms & Conditions

Versie: juni 2019

Wij stellen het erg op prijs dat u zich in gaat schrijven voor onze danslessen.
Om alles goed en prettig te laten verlopen en onze regels omtrent uw inschrijving zo helder mogelijk voor u te maken, hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld.
De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving bij 010 DANCE Programm. Het is van belang dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud. Door betaling van uw lesgeld gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en huisregels zonder enig voorbehoud.
Als u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor schriftelijk contact met ons opnemen.
Graag tot ziens op onze dansschool!
De directie van 010 DANCE Programm

ARTIKEL 1 / ALGEMEEN
1 blok = (1) blok
2 blokken = blokken, 3 blokken = lesjaar
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van 010 DANCE Programm te Rotterdam, hierna ook te noemen: de dansschool.
1.2
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.3
Indien zich tussen de dansschool en u een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 / INSCHRIJVEN
2.1
Voor het moment van inschrijving voor een blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s) dient u zich op de hoogte te stellen van de lesinhoud, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang en de bijbehorende kosten.
2.2
Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden, middels het betalen van het lesgeld, wordt u voor een bepaalde periode deelnemer, ook te noemen leerling, van de dansschool.
2.3
Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4
Inschrijving geschiedt door het aanmelden voor een blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/ of workshop(s) per e- mail en het voldoen van het lesgeld. De aanmelding en betaling zijn een voorwaarde om deel te nemen aan een blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les en/of workshop(s) van de dansschool.
2.5
De dansschool heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s).
2.6
Het kan voorkomen dat het door u gekozen blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s) reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving kunt annuleren.
2.7
De dansschool mag een blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s) annuleren, zo ook dagen of tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers of langdurige ziekte. Als annulering door de dansschool tijdens een lopend blok, meerdere blokken of lesjaar plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen of zal dit verrekend worden met het lesgeld van een eventuele volgende inschrijving.

2.8
Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 / CONTRIBUTIE EN BETALINGSVOORWAARDEN
3.1
Voor ieder blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s) of ieder product is vooraf de hoogte van de kosten bekend.
3.2
De vermelde kosten voor een blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s) zijn in euro’s.
3.3
De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten voor een blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s) en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde bedragen.
3.4
U kunt geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden of na uw inschrijving volgende (kortings-)acties.
3.5
Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige kosten behorend bij het gekozen blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s) te betalen.
3.6a
Huidige algemene voorwaarden
De dansschool werkt met 3 blokken per jaar, waarvan de eerste periode na de zomervakantie van start gaat. Vóór de start van het jaar zal de dansschool bekend maken wanneer een periode begint en eindigt. Uw inschrijving geldt voor het eerst volgende blok of lopende blok, meerdere blokken, lesjaar, dance intensive en/of workshop(s). Het inschrijfgeld dient vóór aanvang van de door u afgenomen lessen voldaan te worden. Nieuwe leerlingen kunnen ook tijdens een blok, meerdere blokken of lesjaar instromen. Deze periode zal dan per rato berekend worden.

3.6b
Bij het afnemen van losse lessen dient het inschrijfgeld voor aanvang van desbetreffende les(sen) voldaan te worden.
3.7a
Bij beëindiging van de deelname gedurende een lopende periode kan er geen beroep op restitutie van het inschrijfgeld gedaan worden (tenzij er sprake is van een situatie zoals beschreven staat bij artikel 4.3). Het opzeggen dient per e-mail te gebeuren.

3.7b
Bij een inschrijving voor een lesjaar of meerdere blokken geldt dat tussentijds opzeggen gecommuniceerd dient te worden uiterlijk een maand voordat de 1e les van het 1e blok van dat seizoen zal plaatsvinden. De opzegging dient te worden gecommuniceerd via een opzegbrief via e-mail. U betaalt dan alleen het 1e blok.

3.7c
Ontvangen wij de opzegbrief om deelname voor een lesjaar of meerdere blokken te beëindigen later dan vermeld staat bij artikel 37b, dan bent u 50% van het resterende lesgeld over dat lesjaar verschuldigd.
3.7d
Wanneer een inschrijving na betaling door de deelnemer wordt geannuleerd om vervolgens deze annulering later weer terug te draaien, is deelname alleen mogelijk wanneer er nog plek beschikbaar is. In het geval er geen plek beschikbaar is, kan er geen aanspraak worden gedaan op restitutie.
3.8
Voor aanvang van een periode ontvangt u van de dansschool een inschrijvingsbevestiging met informatie en betaalgegevens per e-mail. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct door de dansschool opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de dansles voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien de dansschool een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.
3.9
Bij sprake van overmacht behoudt de dansschool zich het recht om lessen te annuleren. Overmacht bestaat indien de voortgang van lessen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van de dansschool zoals staking, weersomstandigheden, pandemie, gezondheid, ziekte van de docent en vervoersproblemen. In dit geval is er geen sprake van restitutie.

ARTIKEL 4 / AFMELDING
4.1
Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk per e-mail of telefonisch aan de directie van de dansschool te melden.
4.2a
Er vindt in geen geval restitutie van de kosten plaats bij beëindiging van 1 blok. Dit geldt voor zowel een vooraf als een tussentijdse beëindiging.
4.2b
Bij een inschrijving voor een lesjaar of meerdere blokken vindt restitutie enkel plaats bij de onderstaande situaties:
• bij langdurige ziekte van minimaal 4 weken ondersteunt door een doktersverklaring
dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden (je bent niet verplicht de
medische gronden nader te verklaren).
• bij overlijden

• verhuizing i.v.m. nieuwe een nieuwe baan (met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats)

• indien 010 DANCE Programm de reeds betaalde lessen afgelast

4.3
Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast. U wordt hierover via een e-mailbericht.

4.4
Als u een les verzuimt mist u een techniek, routine of repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kunt u een keer echt niet komen, dan dient u per e-mail af te melden.
4.5

Gemiste lessen kunnen onbeperkt worden ingehaald in hetzelfde blok als waarin het verzuim heeft plaatsgevonden. Deze gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar een volgend blok.

ARTIKEL 5 / BEËINDIGING INSCHRIJVING
5.1
Uw inschrijving wordt NIET automatisch verlengd met het eindigen van een periode als u zich niet vooraf schriftelijk heeft aangemeld.

5.2
De directie van de dansschool behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:
• zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels
van de dansschool ernstig en/of herhaaldelijk schendt

• zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of
medewerkers van de dansschool

• zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de
eigendommen van de dansschool, medewerkers of deelnemers

• in geval van wanbetaling

Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de door u betaalde lesgelden.

ARTIKEL 6 / AANSPRAKELIJKHEID
6.1
De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.
6.2
U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s).
6.3
Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengen bij uw deelname aan een blok, meerdere blokken, lesjaar, losse les, dance intensive en/of workshop(s). De dansschool kan ook niet aansprakelijk worden gesteld bij het verzwijgen van gezondheidsklachten en de daaruit vloeiende risico.
6.4
Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de dansschool.
6.5
Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de dansschool, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten.
6.6
Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
ARTIKEL 7 / GELDENDE HUISREGELS
Er gelden bij de dansschool huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden. Een beknopt overzicht van huisregels kunt u ook vinden bij de ingang en in de zaal van de dansschool.
7.1 Algemeen
De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen deelnemers en bezoekers de toegang tot de dansschool te weigeren.
Alle deelnemers en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers op te volgen.
U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.
7.2 Introducés
Het is toegestaan om introducés mee te nemen naar een dansles. Dit valt onder eenmalig gratis proefles. Een eenmalige deelname na gratis proefles valt onder ‘losse les’ en dient vooraf te worden betaald. Beide gevallen dienen vooraf te worden aangevraagd per e-mail.
7.3 Kleding, schoenen en hygiëne
U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Houdt u wel rekening met de normaal fatsoen, waarden en normen.
U dient uw schoenen bij binnenkomst in de garderobe om te wisselen voor droge en schone (dans)schoenen of sokken. Het is niet toegestaan op uw schoenen van buiten op onze vloer te dansen. Deze regel geldt ook als u met de auto bent gekomen en/of voor de deur bent afgezet.
Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medeleerlingen. Draag altijd schone (sport)kleding en gebruik een deodorant. Het gebruik van gel, wax, bodylotion, crème en soortgelijke verzorgingsproducten is verboden. Dit maakt de vloer glad en dat vergroot het risico’s op blessures.
7.4 Mobiele telefoon
U dient uw mobiele telefoon bij aanvang lessen uit te zetten. Als u vanwege uw werk of privé- omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de leraar/lerares kenbaar te maken.
7.5 Consumpties
Tijdens de danslessen is het consumeren van kauwgum in verband met uw eigen veiligheid niet toegestaan. Etenswaren zijn niet toegestaan in de studio’s. Een flesje water mag wel worden meegenomen de studio in.
7.6 Roken
Er geldt in de gehele dansschool een rookverbod.
7.7 Foto- en filmopnamen
Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken.
U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt. Dit kan u ook al kenbaar maken door een e-mail te sturen naar 010danceprogramm@gmail.com met als onderwerp ‘Beeldmateriaal social media’ in het ondewerp en jouw volledige naam in de afzender.
De (door de fotograaf) in de dansschool gemaakte foto’s, van de dansschool ontvangen foto’s en foto’s die op de website of social mediapagina’s van de dansschool staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

ARTIKEL 8 / TOEPASSING
8.1
Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website www.010danceprogramm.com mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de dansschool.
8.2
De algemene voorwaarden en de gegevens op de website www.010danceprogramm.com zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie van de dansschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen.
8.3
De directie van de dansschool is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/ of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen.
8.4
Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.
8.5
Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Scroll naar boven